0086-28-85540220
Tibet Overland Travel. Tibet 4x4 Off Road Adventure Travel

Discover Tibet by overland travel with car, minivan, SUV or coach: Sichuan-Tibet overland tour, Yunnan-Tibet overland tour, Tibet-Xinjiang overland tour, Tibet-Nepal overland tour. On the overland journey for Tibet, you'll not only enjoy the beautiful landscape, but also meet more local people.

Overland Tour from Beijing via Xian, Lhasa and Everest to Kathmandu
By Rail from Beijing via Xian to Lhasa and Road Tour to Nepal
15 Days Private Tour | Beijing – Xian – Xining – Tibet Train – Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Overland Tour from Lhasa via Everest to Kathmandu
Adventurous drive from Lhasa over Everest, Himalaya to Kathmandu
10 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Overland Tour from Kathmandu via Lhasa and Xian to Beijing
Road Travel and Train Travel Kathmandu - Lhasa - Xian - Beijing
16 Days Private Tour | Kathmandu – Kyirong – Paiku Tso / Xixiabangma - Shegar – Shigatse – Gyantse – Yamdrok - Lhasa – Tibet Train – Xian - Beijing
Highlights
View More
Overland Tour from Lhasa to Kathmandu
Adventurous drive from Tibet to Nepal
9 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar - Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Overland Tour from Tibet to Xinjiang
Road Travel from Lhasa through West Tibet via Kailash to Kashgar
14 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Lhatse – Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen / Kailash – Tirthapuri – Tsada - Shiquanhe - Bagong Tso – Domar - Dahongliutan – Mazar - Yecheng – Kashgar
Highlights
View More
Overland Tour from Sichuan to Tibet on G318 Highway
Chengdu - Lhasa Road Tour on South Route of Sichuan – Tibet Highway
12 Days Private Tour | Chengdu – Yaan – Kangding – Tagong - Xinduqiao – Yajiang - Litang – Batang - Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan - Lhasa
Highlights
View More
Overland Tour from Sichuan via Yunnan to Tibet
Discover Kham in Sichuan and Yunnan, Adventurous Driving to Tibet
17 Days Private Tour | Chengdu – Wolong – Siguniang Shan – Danba - Tagong - Xinduqiao – Yajiang - Litang – Daocheng – Shangri-La Town - Yading - Shangri-La Town – Qingde - Xiangcheng – Derong – Benzilan - Dechen - Feilai Si / Meili Xueshan and Mingyong Glacier - Markam – Zuogong – Baxoi – Ranwu – Bome – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan - Lhasa
Highlights
View More
Overland Tour across Kham to Tibet
Nature and Culture Tour in Western Sichuan and Eastern Tibet
17 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Garze – Yarchen Gar – Garze – Yilhun Lhatso - Dege – Baiyu – Batang – Zuogong – Ranwu – Lulang – Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa
Highlights
View More
Overland Tour from Yunnan to Tibet
Yunnan Classic Tour, Overland Tour from Kunming to Lhasa
16 Days Private Tour | Kunming – Dali – Xizhou – Shaxi - Lijiang – Tiger Leaping Gorge - Shangri-La – Benzilan - Dechen - Feilai Si / Meili Snow Mountain and Mingyong Glacier - Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan - Lhasa
Highlights
View More
Overland Tour from Tibet to Xinjiang with Trekking around Kailash
Overland Travel through West Tibet to Xinjiang with Kailash Trekking
17 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Lhatse – Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen - Kailash Trekking – Darchen - Tirthapuri – Tsada – Shiquanhe – Bagong Tso – Domar – Dahongliutan – Mazar – Yecheng – Kashgar
Highlights
View More
Overland Tour from Tibet to Xinjiang with Everest and Trekking around Kailash
Overland travel through West Tibet to Xinjiang with Everest and Kailash Trekking
18 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen - Kailash Trekking - Darchen – Tirthapuri – Tsada – Shiquanhe – Bagong Tso – Domar – Dahongliutan – Mazar – Yecheng – Kashgar
Highlights
View More
Overland Travel from Tibet to Nepal with Trekking around Kailash
Road Tour from Lhasa to Kathmandu with Kailash Trekking in Western Tibet
15 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Saga - Manasarovar – Darchen - Kailash Trekking - Darchen – Paryang – Saga - Kyirong (Jilong) – Kathmandu
Highlights
View More
Overland Travel from Lhasa to Kathmandu with Everest and Kailash Trekking
Tibet-Nepal Overland Tour, Discover Everest, Trekking around Kailash
16 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Saga – Paryang – Manasarovar – Trekking around Kailash – Paryang – Saga – Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Overland Travel from Tibet via Everest and Kailash to Xinjiang
Overland Tour via Everest and Kailash through Western Tibet to Kashgar
15 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma - Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen / Kailash – Tirthapuri – Tsada – Shiquanhe – Bagong Tso – Domar – Dahongliutan – Mazar – Yecheng – Kashgar
Highlights
View More
Overland Tour from Sichuan via Tibet to Nepal with Everest
Road Tour from Chengdu via Lhasa and Everest to Kathmandu
18 Days Private Tour | Chengdu – Yaan – Kangding – Tagong – Xinduqiao – Yajiang – Litang – Batang – Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Overland Tour from Yunnan via Tibet to Nepal with Everest 
Adventurous Drive from Kunming via Lhasa to Kathmandu
22 Days Private Tour | Kunming – Dali – Lijiang – Tiger Leaping Gorge – Shangri-La – Dechen - Feilai Si / Meili Snow Mountain and Mingyong Glacier – Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang – Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Other Tibet Tour Packages
Other Tour Packages of East Tibet Kham-Amdo